Privéarchiefje 19de-eeuwse bestuurder Muiden

Onlangs kreeg het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen een alleraardigste aanvulling op het overheidsarchief dat zij van de gemeente Muiden bewaart: een collectie 19de-eeuwse documenten van Pieter Leurs (1800-1891), raadslid (1856-1875) en wethouder (1859-1875) van Muiden, alsmede jarenlang dijkgraaf en hoogheemraad.


De kleine collectie bestaat uit persoonlijke documenten, zoals schuldbekentenissen, financiële overzichten, notariële akten, enkele gedichten en brieven. Interessant is het register met namen van veehouders, opgesteld ter gelegenheid van de veepest in 1867. Bij elke naam staat de waarde van hun vee. De totaalrekening voor het ruimen van 334 koeien en het verbranden van de lijken was bijna 1000 gulden. Een kapitaal aan koeienlevens ging daarmee in rook op: de veehouders kregen bij elkaar 31.760 gulden schadeloosstelling!


Aan alles komt een eind. In 1875 schreef Leurs zijn afscheidsbrief aan zijn ‘zeer geachte vrienden’ van de gemeenteraad. Om gezondheidsredenen legde hij zijn ambten neer. Hij sprak de wens uit dat het Muiden verder goed zou gaan en hoopte dat zijn ambtgenoten ‘zoo in uwe maatschappelijke betrekkingen als in uwe personen den rijksten zegen’ mochten ondervinden.


De collectie is te vinden onder nummer SSAN166

Leurs 
  

 

 

Laatst gewijzigd: 04/04/17